108

  • راه اندازی و نگهداری شبکه کارگاه پروژه طی اقدامات Passive و Active
  • پشتیبانی شبکه کارگاه پروژه
  • راه اندازی نگهداری سرور ویندوزی جهت مدیریت شبکه و راه اندازی سرور لینوکسی جهت مدیریت اینترنت